ALGEMENE VOORWAARDEN The Healthworks Club

 

 

Welkom bij The Healthworks Club, hierna genoemd THWClub!


 1. Lidmaatschap
  1. Niet-overdraagbaarheid
   Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen. In geval van misbruik zal het lidmaatschap worden ingetrokken en geannuleerd. In dit geval moet het lid alle uitstaande maandelijkse lidmaatschapsbijdragen voor de lopende termijn van de lidmaatschapsovereenkomst betalen.
    
  2. Minderjarige leden
   In het geval van een lidmaatschap voor een minderjarige vanaf 16 jaar, moet een wettelijke voogd de lidmaatschapsovereenkomst medeondertekenen en bij de training aanwezig zijn. Dit lidmaatschap is alleen mogelijk op basis van een (para)medische adviesbrief.
    
  3. Gezondheid
   De gym is bestemd voor leden in goede gezondheid. Gezondheidsproblemen of -risico's worden vooraf besproken met de aanwezige fitnesscoach. In geval van ernstige gezondheidsproblemen of -risico's wordt er een medische toelating voorgelegd.

  4. Toegang
   De THWClub, inclusief bar, is exclusief toegankelijk voor leden in het bezit van een persoonlijke, werkende QR-code
    
 2. Betalingswijze
  Alle betalingen verlopen via de Club Planner app.
   
  1. De lidmaatschappen zijn maandelijks vooraf betaalbaar via domiciliëring. Bij inschrijving (d.w.z. bij ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst) wordt de pro rata van de eerste maand en de daaropvolgende maand onmiddellijk betaald.
    
  2. De daaropvolgende maandelijkse vergoedingen worden vóór de eerste dag van de desbetreffende maand via domiciliëring geïnd.
    
  3. THWClub biedt haar leden met een abonnement van een jaar de mogelijkheid om het volledige bedrag voor de eerste termijn van de lidmaatschapsovereenkomst vooruit te betalen met een korting van 10%. Voor abonnementen van 4 maanden bedraagt de korting in geval van vooruitbetaling 5%. In deze gevallen zal er geen automatishe incasso plaatsvinden. Dit is niet cumuleerbaar met andere acties.
    
  4. in geval van een abonnement van 1 maand wordt de volledige som onmiddellijk bij inschrijving vereffend.
    
  5. Credits wijn strikt persoonlijk en worden vooraf aangekocht in hoeveelheden van 1,11 of 22. De geldigheidsduur bedraagt 1 jaar.

  6. Bij ieder abonnement, behalve voor 1 maand, en bij de credits, behalve voor 1 credit, wordt een krediet gerekend (zie bijlage 1), dat kan aangewend worden in de bar en/of club shop.
    
  7. Het lid is op de hoogte van het feit dat het lidmaatschap slechts geldig is indien aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. Te allen tijde kan een achterstallig bedrag vereffend worden via de webshop van de Club Planner App en de toegang gereactiveerd worden.
    
  8. indien een maandelijkse domiciliëring wordt herroepen of ten onrechte wordt geannuleerd, behoudt THWClub wich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving een administratieve kost van vijfentwintig (25) euro in rekening te brengen per voorval. Bij uitblijven van betaling wordt de contributie verhoogd met een boeteclausule van tien (10) % van het verschuldigde bedrag. In dit geval behoudt THWClub zich tevens het recht voor om de lidmaatschapsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
    
 3. Duur en beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst
  1. De toetredingsovereenkomst wordt gesloten voor een vaste initiële duur van één (1) maand, vier (4) maanden, één (1) jaar, afhankelijk van de gekozen formule.
    
  2. Er geldt een wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen voor kopen op afstand. Binnen de 14 dagen kan het lid zijn inschrijving annuleren via de Club Planner App of bij de fitnesscoach in de THWClub.
    
  3. De lidmaatschapsovereenkomst kan - met uitzondering van artikel 3.2 - niet door het lid worden opgezegd gedurende de overeengekomen initiële termijn.
    
  4. De lidmaatschapsovereenkomst wordt automatisch verlengd. Het lidmaatschap loopt af op het einde van de eerstvolgende maand waarop de stopzetting werd ingediend. Indien het lid zijn lidmaatschapsovereenkomst niet ten minste één (1) maand voor het einde van de lidmaatschapsovereenkomst opzegt, wordt deze automatisch telkens met één (1) maand verlengd. Opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst geschiedt na afspraak in persoon in de club of via e-mail club@thwc.be, mits bevestigende reply. Onder voorbehoud van de wet van 25 juni 1992 betreffende de landverzekeringsovereenkomsten, kan het lid de toetredingsovereenkomst na de automatische hernieuwing van een overeenkomst van bepaalde duur te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand.
    
  5. Ten minste één (1) maand voor het einde van de initiële duur van de lidmaatschapsovereenkomst kan de lidmaatschapsovereenkomst worden opgezegd, wat betekent dat het lid het lidmaatschap kan beëindigen tegen het einde van de initiële duur. Opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst geschiedt na afspraak in persoon in de club of per e-mail club@thwc.be, mits bevestigende reply.
    
  6. Zolang het lidmaatschap niet wordt gewijzigd of stopgezet, blijft het maandelijkse tarief onveranderd, met uitzondering van een eventuele jaarlijkse indexering.
    
  7. Een definitieve beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst gedurende de overeengekomen looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst is mogelijk met een medische verklaring van een specialist ter zake als bewijs of in geval van verhuizing buiten een straal van vijfentwintig (25) km van THWClub, aangetoond met een kopie van inschrijving op de nieuwe locatie.
    
  8. Een tijdelijke schorsing van de lidmaatschapsovereenkomst is mogelijk in geval van een langdurige blessure, lichamelijk letsel of ziekte, op vertoon van een medisch attest, of om beroepsredenen op vertoon van een door de werkgever ondertekende brief als bewijs. Schorsing met terugwerkende kracht wordt niet aanvaard. Een schorsingstermijn bedraagt altijd ten minste één (1) maand, te rekenen vanaf de eerste dag van een bepaalde maand tot en met de eerste dag van de volgende maand. In dit geval worden zowel de einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst als de financiële verplichtingen verlengd voor de duur van de tijdelijke schorsing, met een maximum van zes (6) maanden.
    
  9. Houders van een lidmaatschap met een minimale looptijd van één (1) jaar hebben recht op bevriezing van maximaal 1 maand, ook op te nemen in 2 maal 2 weken per jaar. In dit geval worden zowel de einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst als de financiële verplichtingen verlengd voor de duur van de tijdelijke schorsing. Bevriezingen worden steeds voor de 24ste dag van de voorafgaande maand gemeld via e-mail: club@thwc.be. Schorsing met terugwerkende kracht wordt niet aanvaard.
    
  10. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op terugbetaling van lidmaatschapsgelden, met uitzondering van herroeping volgens artikel 3.2.
    
 4. Verantwoordelijkheid
  1. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen. ThwClub adviseert om een eigen verzekering af te sluiten en waardevolle voorwerpen thuis te laten. Noch THWClub, noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van goederen in THWClub. THWClub stelt lockers ter beschikking voor het opbergen van waardevolle goederen. Leden gebruiken deze kluisjes op eigen verantwoordelijkheid. De lockers worden afgesloten met een code. Bij vermoeden van misbruik van de lockers behoudt THWClub zich het recht voor om de locker in aanwezigheid van het lid te openen.
    
  2. In geval van een ongeval dat niet gedekt is door de polis of voor bedragen die het dekkingsbedrag van de verzekering overschrijden, kan THWClub nooit aansprakelijk gesteld worden.
    
  3. Noch THWClub, noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor overlijden, persoonlijk letsel of ziekte van haar leden, hun kinderen en gasten aanwezig in de sportzaal van THWClub.
    
 5. Privacy
  1. Gegevensverwerking
   THWClub handelt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden opgenomen in het ledenbestand en verwerkt voor de volgende doeleinden: beheer van het klantenbestand en de producten en diensten, uitvoeren van marktstudies, informeren van het lid over nieuwe producten en diensten en promotiecampagnes. THWClub kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor direct-marketingdoeleinden en kan deze gegevens voor deze doeleinden aan derden verstrekken. Leden hebben het recht om zich, op verzoek en kosteloos, te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Indien het lid niet wenst dat zijn gegevens in deze zin worden gebruikt, kan hij een bericht sturen naar club@thwc.be.
    
  2. Cameratoezicht
   Om de veiligheid en de orde te waarborgen en ongewenst gedrag te voorkomen, maakt THWClub gebruik van cameratoezicht in de bar en trainingsruimten. De leden worden bij het betreden van de club geïnformeerd en zij geven daarmee automatisch toestemming.
    
 6. Varia
  1. Wijzigingen met betrekking tot persoonlijke gegevens worden door het lid zelf rechtstreeks aangebracht via de Club Planner app.
    
  2. In geval een (gedeeltelijke) sluiting van de club zich opdringt omwille van overmacht, dan kunnen, afhankelijk van de ernst van de situatie en de geldende overheidsmaatregelen, opties worden voorgesteld.
    
  3. De lidmaatschapsovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in verband met de interpretatie en uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst ontstaan, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Gent.
    
  4. De diensten van de personal trainers, kinesisten en voedingsdeskundigen zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap. Deze partners werken zelfstandig en zijn volledig verantwoordelijk voor alle afspraken en handelingen.
    
  5. Ieder geabonneerd lid kan 6 uren per maand gebruik maken van een co-workingplaats. Voor de ‘your highness’-leden is dat 10 uren per maand. De plaats wordt vooraf geboekt via de Club Planner App. Bijkomende uren kunnen tegen vergoeding bijgeboekt worden (zie bijlage 1).
    
  6. De parking is exclusief voorbehouden voor medewerkers en VIP-lidmaatschap houders. Laatstgenoemde dienen vooraf een plekje te reserveren via de Club Planner App.
    
  7. Afspraken
   1. THWClub behoudt zich het recht om de openingstijden, de roosters, het huishoudelijk reglement en de vaste en freelancemedewerkers te wijzigen.
   2. THWClub is niet verplicht tot enige vergoeding in geval van eventuele annulering van lessen of andere diensten
   3. Om aan sportactiviteiten deel te nemen, moet passende sportkleding worden gedragen, inclusief indoor sportschoenen.
   4. Koffie, thee, fruit en water zijn gratis. Sportdranken en gezonde snacks zijn verkrijgbaar tegen betaling.
   5. Om hygiënische redenen moeten in de fitnessruimte handdoeken worden gebruikt. Handdoeken worden verstrekt maar blijven eigendom van THWClub.
   6. Zowel materiaal als uitrusting moeten na gebruik in een behoorlijke staat worden achtergelaten. Roken is ten strengste verboden in het gebouw. Dieren zijn niet toegestaan in het gebouw.
   7. Het is verboden om drugs te gebruiken of te verhandelen in de THWClub.
   8. THWClub staat voor een positieve, levendige en respectvolle sfeer. Leden worden verwacht daar actief toe bij te dragen.
   9. Kinderen onder de 16 jaar zijn niet toegelaten in THWClub, met uitzondering van de door THWClub geplande ouder-kind sessies. De ouders blijven verantwoordelijk voor het gedrag en het welzijn van de kinderen.
   10. THWClub kan te allen tijde de toegang ontzeggen of het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen van personen wier gedrag niet in overeenstemming is met de interne regels.

     

The Healthworks Company BV
Dublinstraat 35 bus 1 – 9000 GENT
09 394 39 96
club@thwc.be
www.thwc.be
BTW BE0549 843 312 (RPR Gent)
 

Bijlage: abonnementsformules & prijzen

Update: 18 maart 2022

Deze bijlage maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden.

Abonnementsformules:

Pre-sales: 50% korting op de abonnementen mits contante betaling - deze korting wordt toegepast tot en met 31 augustus 2022

12 months, your highness: 225 euro + 50 euro*
12 months: 95 euro + 50 euro*
12 months off peak: 65 euro + 50 euro*

4 months: 115 euro + 50 euro*
4 months off peak: 85 euro + 50 euro*

1 month: 135 euro
1 month off peak: 105 euro

Credits:

1 credit: 15 euro
11 credit: 150 euro + 10 euro*
22 credits: 250 euro + 20 euro*

* bar- & shopkrediet

Co-workingspot

6 uren per maand inbegrepen in abonnement, 10 uren per maand voor ‘your highness’
1 credit = 3 uren